سر خط اخبار

mantaghe9

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،مجتبی مصدقي نقندربه سمت رئیس منطقه نهم سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،مجتبی مصدقي نقندربه سمت رئیس منطقه نهم سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و ...
۲۰۲۰-۰۶-۰۲ ۱۶٫۲۸٫۴۳

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان دكتر مسعودپورصالحی به سمت معاونت پارلمانی و ارتباطات اجتماعی سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان دكتر مسعودپورصالحی به سمت معاونت پارلمانی و ارتباطات اجتماعی سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد. به گزارش لاير نيوز و به نقل از ...
entesab1

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،محمد طغیانی به سمت رييس منطقه شش کشوری سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،محمد طغیانی به سمت رييس منطقه شش کشوری سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي ...
فاقد تصویر شاخص

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان دكتر احمد شانيان به سمت معاونت امور اقتصادي و بازرگاني و كسب وكارهاي ديجيتال سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان دكتر احمد شانيان به سمت معاونت امور اقتصادي و بازرگاني و كسب وكارهاي ديجيتال سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير ...
فاقد تصویر شاخص

دكتر احسان زرخ به سمت رييس منطقه پنج سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد 

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،دكتر احسان زرخ به سمت رييس منطقه پنج سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد  به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي ...
فاقد تصویر شاخص

دكتر يعقوب اكبري عدل به سمت رييس منطقه سه سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،دكتر يعقوب اكبري عدل به سمت رييس منطقه سه سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط ...
فاقد تصویر شاخص

دكتر سعيد دانشخواه به سمت رييس منطقه چهارسازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،دكتر سعيد دانشخواه به سمت رييس منطقه چهارسازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و ...
فاقد تصویر شاخص

فرزاد حيدري به سمت رييس منطقه هشت كشوري سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،فرزاد حيدري به سمت رييس منطقه هشت كشوري سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي ...
فاقد تصویر شاخص

افشين مرادي به سمت معاون اجرايي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛افشين مرادي به سمت معاون اجرايي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و تشريفات ...
فاقد تصویر شاخص

مهدي يازي  به سمت رييس دفتر بازرسي ويژه سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛مهدي يازي  به سمت رييس دفتر بازرسي ويژه سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي ...
1 2 3